STRONA GŁÓWNA   |   GALERIA   |   KSIĘGA KIBICA   |   KONTAKT   |   SPONSORZYk


Wybrano nowy zarząd  

W sobotę (21 lutego br.), w remizie OSP w Sarbinowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze stowarzyszenia 'LZS SANTOS Sarbinowo.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.Powitanie przybyłych Gości i Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjecie porządku obrad.
3.Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności.
4.Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania.
5.Udzielenie Zarządowi absolutorium.
6.Wybór nowych Władz Stowarzyszenia.
7. Wypracowanie kierunków działalności Stowarzyszenia na rok następny.
8.Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.

W imieniu zarządu podsumowanie dzialalności klubu w latach 2011-2015 przedstawił prezes Bogdan Zmysłowski .

Na członków zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

Prezesa: Fafuła Bartosz
Wiceprezesa: Wierzbowski Krzysztof
Skarbnika: Wierzbowski Marcin
Sekretarza: Garczyński Krystian
Członka:  Niedzwiecki Ryszard

W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego zostali wybrani do zarządu.

W punkcie sprawy rożne dyskutowano miedzy innymi  o wyborze gospodarza boiska i szatni. Poruszono również sprawę użytkowania kosiarki.
 Stary zarząd życzył  nowo wybranemu skucesów i jak najmniej problemów w prowadzeniu Klubu.

 opracowanie i treść ©2010 -2015 KKoval